ШОСО "Царица Јелена" - Ниш

Општи акти Школе

У овој секцији можете прегледати и прочитати акте Школе "Царица Јелена" у Нишу.

 


- СТАТУТ

Овим статутом (у даљем тексту: Статут) ближе се уређују: организација, начин рада, управљање и руковођење у Школи за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу (у даљем тексту: Школа); поступање органа Школе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза ученика и права и обавеза родитеља односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ);

Комплетан документ "СТАТУТ" можете преузети или прочитати ОВДЕ.

 


- ПРАВИЛНИК О РАДУ

Правилником о раду Школе за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу (у даљем тексту: Правилник) уређују се заснивање радног односа код Послодавца, права, обавезе и одговорности из радног односа запослених код Послодавца (у даљем тексту: запослени) и обавезе школе у обезбеђивању права запослених. Правилник обавезује Послодавца и све запослене, без обзира на то да ли су или нису чланови синдиката.

Комплетан документ "ПРАВИЛНИК О РАДУ" можете преузети или прочитати ОВДЕ.

 


- ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Пословником о  раду Школског  одбора (у даљем тексту: Пословник) Школе за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу (у даљем тексту: Школа) уређују се начин рада и  одлучивања Школског одбора (у даљем тексту: Одбор).

Комплетан документ "ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА" можете преузети или прочитати ОВДЕ.

 


- ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Овим правилником уређује се: одговорност запослених за повреду радне обавезе и повреду забране прописане Законом о основама система образовања и васпитања, врсте повреда обавеза запослених, дисциплинске мере, удаљење са рада, дисциплински поступак и друга питања везана за покретање, вођење и утврђивање одговорности у дисциплинском поступку, евиденција изречених дисциплинских мера и материјална одговорност запослених. 

Комплетан документ "ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ" можете преузети или прочитати ОВДЕ.

 


ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ

Овим Правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика. 

Комплетан документ "ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ" можете преузети ОВДЕ.

 


ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Овим правилником уређује се: одговорност запослених за повреду радне обавезе и повреду забране прописане Законом о основама система образовања и васпитања, врсте повреда обавеза запослених, дисциплинске мере, удаљење са рада, дисциплински поступак и друга питања везана за покретање, вођење и утврђивање одговорности у дисциплинском поступку, евиденција изречених дисциплинских мера и материјална одговорност запослених.

Комплетан документ "ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ" можете преузети или прочитати ОВДЕ.

 


- ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

Овим правилником уређују се: испити и рокови за полагање испита, испитна комисија, организација и начин полагања испита, правна заштита ученика у вези са полагањем испита, у складу са Законом, Законом о основном образовању и васпитању, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Школе. 

Комплетан документ "ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА" можете преузети или прочитати ОВДЕ.

 


- ПРАВИЛНИКО УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА

Правилником о унутрашњој организацији рада Школе (у даљем тексту: Правилник) уређује се унутрашња организација рада Школе.

Комплетан документ "ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА" можете преузети или прочитати ОВДЕ.


 

- ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Пословником о раду Савета родитеља (у даљем тексту: Пословник) Школе за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу (у даљем тексту: Школа) уређују се начин рада и  одлучивања Савета родитеља Школе (у даљем тексту: Савет).

Комплетан документ "ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА" можете преузети или прочитати ОВДЕ.


- ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Правилима понашања у Школи (у даљем тексту: Правила) уређује се пона­ша­ње и међусобни односи запослених, детета, ученика, родитеља односно других законских заступника ученика (у даљем тексту: родитељи) и трећих лица у Школи.

Комплетан документ "ПРАВИЛА ПОНАШАЊА" можете преузети или прочитати ОВДЕ.

 


- ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Правилником о унутрашњој организацији рада Школе (у даљем тексту: Правилник) уређује се унутрашња организација рада Школе.

Комплетан документ "ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА" можете преузети или прочитати ОВДЕ.

 


 - ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

Правилником о организацији и систематизацији послова у Школи за основно и средње образовање „Царица Јелена“  у Нишу (даље: Правилник), утврђују се: организациони делови, групе послова, опис послова и потребан број извршилаца за њихово обављање, услови за заснивање радног односа и за рад и друга питања којима се уређује несметано обављање свих послова у оквиру делатности Школе.

Комплетан документ "ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА" можете преузети или прочитати ОВДЕ.


 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Link1 | Link2 | Link3

Школа за основно и средње образовање "Царица Јелена" - Ниш © 2019.