ШОСО "Царица Јелена" - Ниш

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКАУСЛУГА

 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА -

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1.2.1/2019

 

Комплетан документ можете преузети или погледати кликом на документ испод текста. 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Школа за основно и средње образовање

„ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“ – Ниш

Ул. Гоце Делчева 2

Тел.: 018 562-615, 562-616, 560-848; факс: 560-848

ПИБ 100615194

Жиро рачун: 840-1757660-68

Eл. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интернет адреса: www.caricajelena.edu.rs

_____________________________________________________________________________

Датум: 03.05.2019. године

Дел. број: 02-20-46/19

 

Наручилац Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу, на основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник Републике Србије'' бр.124/12, 14/2015 и 68/2015),  објављује

 

П О З И В

за подношење понуда за набавку услуга – превоз ученика

 

ЈН бр.1.2.1/2019

 

 1.      Назив и адреса наручиоца: Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“, ул. Гоце Делчева број 2, 18000 Ниш

 2.      Врста наручиоца:Просвета

 3.      Интернет страница:www.caricajelena.edu.rs

 4.      Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

 5.      Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – превоз ученика.

 6.      Ознака и назив из општег речника набавки:60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене

 7.      Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

 8.      Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајтa наручиоца

 9.      Начин подношења понуде и рок за подношење понуда:

Понуде се достављају непосредно предајом у секретаријату школе или путем поште, у запечаћеној коверти или кутији, на адресу: Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“, ул. Гоце Делчева број 2, 18000 Ниш, са назнаком :»Понуда за јавну набавку услуга – превоз ученика, ЈН бр. 1.2.1/2019НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте или кутије навеси: назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт.

 

Рок за подношење понуда је до13.05.2019. године до 11.00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 10.  Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 13.05.2019. године у 11.45часова, у просторијама школе, на адреси: Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“, ул. Гоце Делчева број 2 у Нишу. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисијиза спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 12.  Контакт лице:

 

  • Снежана Радивојевић, секретар школе

Мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Link1 | Link2 | Link3

Школа за основно и средње образовање "Царица Јелена" - Ниш © 2019.