ШОСО "Царица Јелена" - Ниш

Информатор о раду Школе

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14. ОКТОБАР“

НИШ

Улица Гоце Делчев 2

Градска општина Палилула

Тел. 018 560 848, 562 615, 562 616; Факс 018 560 848

Електронска пошта: skola14oktobar.nisrs@gmail.com

Веб сајт: www.14oktobar.edu.rs

 

  

 

С А Д Р Ж А Ј

 

I ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14. ОКТОБАР“ У НИШУ   5

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ.. 5

III ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА.. 6

1.     Делатност школе. 6

Остваривање образовно-васпитног рада. 6

Распоред звоњења. 8

Настава. 9

IV ОРГАНИ ШКОЛЕ.. 10

1.     Орган управљања. 10

Чланови  Школског одбора. 10

Састав и именовање органа управљања. 11

Мандат органа управљања. 11

Привремени орган управљања. 11

Надлежност органа управљања. 11

2.     Органи руковођења. 12

Директор установе. 12

Вршилац дужности директора. 13

Помоћник директора. 14

3.     Савет родитеља Школе. 15

V       СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ШКОЛЕ.. 16

1. Стручни органи, тимови и педагошки колегијум.. 16

Надлежност стручних органа, тимова и педагошког колегијума. 16

2.     Наставничко веће. 17

VI. ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА.. 18

1.     Права детета и ученика. 18

2.     Обавезе ученика. 19

3.          Пријава Министарству ради заштите права детета и ученика. 19

4.Приговор на оцењивање, оцену и испит. 20

5.Упис ученика у основну школу. 21

6.Упис ученика у средњу школу. 21

7.Упис у развојну групу у предшколској установи и у школу  за образовање ученика са сметњама у развоју. 22

8.Ученички парламент. 22

9.Ученичка задруга. 23

10.Похваљивање и награђивање ученика. 23

VII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА.. 23

1.     Групе радних места. 23

Директор. 24

Помоћник директора. 24

Организатор практичне наставе. 24

Стручни сарадници, бибилиотекар и помоћни наставници. 24

Наставно особље. 24

Секретар Школе. 25

Административно-финансијско особље. 25

Остало и помоћно- техничко особље. 25

2.     Опис послова. 25

Помоћник Директора Школе. 25

Организатор практичне наставе. 26

Стручни сарадници, библиотекар и помоћни наставник. 26

Помоћни наставник. 28

Наставно особље. 29

Секретар. 34

Административно-финансијско особље. 35

Остало особље и помоћно – техничко особље. 36

VIII МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ.. 39

Школски објекат. 39

Назив и намена просторија у Школи. 39

Назив и намена осталих просторија у Школи. 40

Дидактички материјал. 41

Рачунарска и друга ИТ и пратећа опрема. 43

IX ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ.. 44

X ЈАВНЕ НАБАВКЕ.. 47

XI ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ И ДОНАЦИЈАМА.. 47

XII ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА.. 48

XIII ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА   50

XIV ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ШКОЛЕ.. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14. ОКТОБАР“ У НИШУ

 

Информатор о раду Школе за основно и средње образовање „14. октобар“ у Нишу je сачињен у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног заначаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 ) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2010).

Информатор је израђен децембра 2017. године.

Доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси Школе за основно и средње образовање „14. октобар“ у Нишу www.14oktobar.edu.rs.

Штампана верзија информатора у виду брошуре или каталога не постоји, али се заинтресованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.

 

Лице одговорно за тачност података је директор школе, овлашћено лице за информације од јавног значаја Школе за основно и средње образовање „14. октобар“ у Нишу.

 

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ

 

Школа је јавна и национална установа  која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, у складу са Уставом Републике Србије, међународним правним актима, законом, подза­кон­ским актима, Статутом и другим општим актима Школе.

Назив школе је Школа за основно и средње образовање „14. октобар“. Назив Школе исписује се на српском језику, ћириличним писмом и поставља се на објекту Школе.

Седиште Школе је у Нишу, улица Гоце Делчева, број 2

Матични број: 07173873

Регистарски број: 6162015762

Порески идентификациони број: 100615194

Web site : www.14oktobar.edu.rs

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шифра делатности: 8532, 8520

Телефон/факс: 018/560848

Телефон директора: 018/562615,

Број жиро рачуна: 840-1757660-68

Школу представља и заступа директор Миша Ј. Љубеновић.

 

Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима који проистичу из Устава Републике Србије, Закона, других закона и Статута.

Школа има право да у правном промету предузима правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

За своје обавезе у правном промету са трећим лицима одговара свим својим средствима и имовином којом располаже.

 

Директор

 

 

Име и презиме

Радно место

Контакт телефон

1.

Миша Љубеновић

Директор

018/562615

Стручни сарадници

 

Име и презиме

Радно место

1.

Милица Николић

Школски психолог

2.

Гордана Тасић

Социјални радник

3.

Војкан Миловановић

Логопед

 

Правно рачуноводствена служба

 

Име и презиме

Радно место

Контакт телефон

1.

Снежана Радивојевић

Секретар

018/560848

2.

Драгица Николић

Шеф рачуноводства

018/560848

3.

Братислав Минкић

Админ. фин. радник

018/560848

 

III ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

1.      Делатност школе

Остваривање образовно-васпитног рада

 

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно послове којима се обезбеђује законом утврђени општи исходи и стандарди образовања и васпитања и стицање знања, вештина и вредносних ставова који доприносе развоју и успеху ученика и друштва у целини а на основу прописаних наставних планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених Годишњим планом рада Школе.

 

Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса. Први циклус обухвата први до четвртог разреда, за који се организује разредна настава и предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом. Други цилус обухвата пети до осмог разреда, за које се организује предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом. У школској 20017/18. години настава се одвија у 15 одељења.

 

Средње образовање се одвија у оквиру: једногодишњег оспособљавања за рад, двогодишњих и трогодишњих образовних прифила, у подручјима рада машинство и обрада метала, текстилство и кожарство и личне услуге. У школској 2017/2018 настава се одвија у 9 одељења.

 

 

Школа је верификована за следеће образовне профиле:

 

Р.бр.

Подручје рада

Образовни профил

Трајање

1

Машинство и обрада метала

Бравар

3 године

 1.  

Лимар

 1.  

Аутолимар

 1.  

Текстилство и кожарство

Конфекционар кројач

3 године

 1.  

Ручни ткач

 1.  

Личне услуге

Женски фризер

3 године

 1.  

Машинство и обрада метала

Електрозаваривач

2 године

 1.  

Машинство и обрада метала

Манипулант у машинству

1 година

 1.  

Манипулант у обради метала

1 година

 1.  

Текстилство и кожарство

Манипулант у конфекционарству

1 година

 1.  

Личне услуге

Фризерски манипулант

1 година

 

У школској 2017/2018. години настава се изводи у 15 одељења основног образовања и 9 одељења средњег образовања.

Образовно-васпитни рад Школе остварује се на српском језику. Образовно-васпитни рад у Школи остварује се у току школске године која почиње 1.септембра и завршава се 31.августа наредне године, у два полугодишта. Време почетка и завршетка наставе, распоред смена, трајање одмора и друго утврђује се Годишњим програмом рада Школе.

 

 

 

 

Распоред звоњења

Настава у школи се одвија у две смене и међусмени по следећем распореду:

Преподневна смена

 

 

Распоред звоњења у преподневној смени

Ред. бр. часа

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Трајање часова

1.

08:00 – 08:40

08:00 – 08:40

I

08:00 – 10:10

2.

08:45 – 09:25

08:45 – 09:25

II

10:30 – 11:55

3.

09:30 – 10:10

09:45 – 10:25

III

12:05 – 13:25

4.

10:30 – 11:10

10:30 – 11:10

 

 

5.

11:15 – 11:55

11:15 – 11:55

 

 

6.

12:00 – 12:40

12:00 – 12:40

 

 

7.

12:45 – 13:25

 

 

 

 

Поподневна смена

 

Распоред звоњења у поподневној смени u школској 2017/18. години

Ред. бр. часа

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Трајање часова

1.

12:15 – 12:55

12:15 – 12:55

I

12:15 – 13:30

2.

13:00 – 13:40

13:00 – 13:40

II

13:35 – 14:25

3.

13:45 – 14:25

14:00 – 14:40

III

14:45 – 15:55

4.

14:45– 15:25

14:45– 15:25

IV

16:00 – 17:15

5.

15:30 – 16:10

15:30 – 16:10

 

 

6.

16:15– 16:55

16:15– 16:55

 

 

7.

17:00 – 17:40

 

 

 

 

Распоред звоњења у поподневној смени за ученике који у једном наставном дану имају и теоријску и практичну наставу у школској 2017/18. г.

 

Средња школа

Трајање часова

Понедељак: Р-2 и Т-22

Среда: Т-22

Четвртак: К12/32 и Т13/32

Уторак: Р-1

Петак: М-31

Петак: Р-1

Уторак: Ф-11

I12:15 – 13:30

  пракса

I    12:15 – 13:25

пракса

1.  12:15 – 12:55теорија

1.  12:15 – 12:55

теорија

II   13:35 – 14:25

пракса

II   13:30 – 14:25

пракса

2.  13:00 – 13:40 теорија

2.  13:00 – 13:40

теорија

III  14:45 – 15:25

пракса

III  14:45 – 16:10

пракса

I   13:45 – 14:25 пракса

3.  13:45 – 14:25

теорија

5.15:30 – 16:10

теорија

6.16:15– 16:55

теорија

II  14:40 – 15:55 пракса

4.  14:45– 15:25

теорија

6.16:15 – 16:55

теорија

7.17:00 – 17:40

теорија

III 16:00 – 17:15 пракса

I  15:30 – 16:25

пракса

7.  17:00 – 17:40

теорија

 

 

II 16:30 - 17:15

пракса

 

 

Међусмена

 

Распоред звоњења у међусмени за одељење II-1 у школској 2017/18. години

Редни број часа

Комбиновано одељење (I/II)

Трајање часова

1.

11:15 – 11:55

2.

12:00 – 12:40

3.

13:00 – 13:40

4.

13:45 – 14:25

5.

14:30 – 15:10

      

У посебним околностима, као што је проблем са грејањем или дужи нестанак електричне енергије у зимским месецима, часови се у једној или обе смене се скраћују на 30 минута. Тада привремено ступа на снагу другачији режим звоњења, који је представљен у наредне две табеле.

Настава

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварују наставници а стручне послове стручни сарадници: психолог, социјални радник и логопед.

Настава се изводи у одељењима која се формирају од ученика истог разреда, по потреби и као комбинована одељења и одељења кућне наставе, а у средњем образовању и као комбинована одешљња два или више образовна профила, односно подручја рада. . Одељење се може делити на групе само за наставне предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом.

Основно и средње образовање и васпитање у Школи се остварује кроз:

1) разредну, разредно-предметну и предметну наставу, зависно од узраста ученика и од циклуса образовања, као и теоријску и практичну наставу у средњем образовању и васпитању;

2) продужени боравак;

3) кућну наставу;

4) индивидуалне облике рада;

5) допунску и додатну наставу;

6) изборну наставу;

7) припремну наставу,

8) ваннаставне активности;

9) слободне активности;

10) екскурзије и факултативне излете;

11) културну и јавну делатност и друге друштвене активности;

10) индивидуални образовни план;

11) рад у Ученичкој задрузи.

 

Основни облик образовно-васпитног рада у Школи је настава, која може бити разредна, разредно-предметна и предметна, зависно од узраста ученика и циклуса образовања који се примењује.

Школа може организује продужени боравак за ученике основног образовања, чиме се ученицима омогућава да под стручним надзором наставника уче, обнављају градиво, раде домаће задатке и рекреирају се када нису на часовима редовне наставе, уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

IV ОРГАНИ ШКОЛЕ

 

Установа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са овим Законом, оснивачким актом и општим актом

1.       Орган управљања

Орган управљања у школи јесте школски одбор.

Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

Чланови  Школског одбора

 

Р.бр.

Име и презиме

Овлашћени предлагач

 1.  

Биљана Живковић

Локална самоуправа

 1.  

Бојана Јовић

 1.  

Марина Миљковић

 1.  

Лидија Милићевић

Наставничко веће

 1.  

Миливоје Петровић

 1.  

Братислав Минкић

 1.  

Виолета Милојевић

Савет родитеља

 1.  

Дубравка Живић

 1.  

Горан Милићевић

 

Састав и именовање органа управљања

Орган управљања има девет чланова укључујући и председника.

Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Мандат органа управљања

Мандат органа управљања траје четири године.

Привремени орган управљања

Министар именује привремени орган управљања установе ако јединица локалне самоуправе не именује орган управљања до истека мандата претходно именованим члановима органа управљања.

Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог органа управљања од стране јединице локалне самоуправе.

Надлежност органа управљања

Орган управљања установе:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс за избор директора установе;

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;

8) закључује са директором установе уговор;

9) одлучује о правима и обавезама директора установе;

10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;

11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

13) одлучује по жалби на решење директора;

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

 

2.        Органи руковођења

Директор установе

Директор руководи радом установе.

Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања.

Избор директора установе

Директора установе именује министар, на период од четири године.

Директор установе бира се на основу конкурса.

Конкурс за избор директора расписује орган управљања установе.

 

Статус директора

Права, обавезе и одговорности директора утврђују се посебним уговором о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа.

Директору установе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати на послове које је обављао пре именовања.

 

Вршилац дужности директора

Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора.

Права, обавезе и одговорности директора установе односе се и на вршиоца дужности директора.

Надлежност и одговорност директора установе

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника;

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона;

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа;

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и саветом родитеља;

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе;

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом.

 

Помоћник директора

Установа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник, васпитач и стручни сарадник, који има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску, односно радну годину.

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са статутом установе.

Након престанка дужности, помоћник директора има право да се врати на послове које је обављао пре постављења.

Помоћник директора може да обавља и послове наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу са решењем директора.

3.        Савет родитеља Школе

 

Школа има савет родитеља

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе, ако школа остварује припремни предшколски програм.

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;

12) разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

 

V       СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ШКОЛЕ

1. Стручни органи, тимови и педагошки колегијум

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум у Школи:

 • Наставничко веће
 • Одељењска већа
 • Стручна већа за област предмета:
 • Стручно веће разредне наставе
 • Стручно веће језика и друштених наука у основној школи
 • Стручно веће предмета природних и информатичко-техничких наука у основној школи
 • Стручно веће предмета вештина у основној и средњој школи
 • Стручно веће језика и предмета друштвених наука у средњој школи
 • Стручно веће ужестручних предмета и практичне наставе у средњој школи
 • Стручно веће природних наука у средњој школи
 • Актив за школско развојно планирање
 • Актив за развој школског програма
 • Актив дефектолога
 • Стручни тим за инклузивно образовање
 • Тим за самовредновање
 • Тим за професионалну оријентацију и селекцију .
 • Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим за превенцију трговине децом и младима у образовању
 • Тим за каријерно вођење и саветовање
 • Тим за европске пројекте
 • Тим за унапређивање безбедности ученика у Школи
 • Тим за стручно усавршавање
 • Тимови који делују у оквиру Школског развојног плана 2015-2019:
 • Тим за дефинисање прилагођених образовних стандарда
 • Тим за јачање сарадње са породицама ученика
 • Тим за обухватније укључивање ученика у ваннаставне активности и допунску

       наставу

 • Тим за унапређивање рада ИОП тимова
 • Тим за развијање и примену компензаторних програма и активности за подршку ученицима у учењу
 • Педагошки колегијум

Надлежност стручних органа, тимова и педагошког колегијума

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског програма; старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду са ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно другим законским заступницима и води прописану евиденцију и педагошку документацију.

Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког колегијума уређује се статутом установе.

2.      Наставничко веће

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.

Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа обавља посебно следеће послове:

1)      стара се о остваривању програма образовања и васпитања;

2)      анализује извршавање задатака образовања и васпитања у Школи;

3)      планира и организује облике ваннаставних активности ученика;

4)      предлаже поделу разреда на одељења и број ученика у одељењима;

5)      даје мишљење директору за одређивање одељењских старешина;

6)      припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање;

7)      врши надзор над радом других стручних органа;

8)      разматра извештаје директора, одељењских старешина и других стручних органа;

9)      даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа;

10)  доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика;

11)  изриче ученицима васпитно-дисциплинске мере „укор наставничког већа“ и „искључење ученика из школе, односно школе са домом“;

12)  доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања и о оцењивању из тог предмета, на основу предлога изабраног лекара;

13)  утврђује испуњеност услова за завршавање школовања у року краћем од предвиђеног;

14)  именује чланове стручног актива за развој Школског програма;

15)  предлаже чланове Школског одбора из реда запослених;

16)  предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из редова на­став­­ника и  стручних сарадника;

17)  даје мишљење Школском одбору за избор директора.

 

У обављању послова руковођења седницама Наставничког већа директор:

1)      обавља  послове припремања седнице;

2)      сазива седнице Наставничког већа;

3)      утврђује испуњеност услова за одржавање седнице и отвара седницу Наставничког већа;

4)      доноси одлуку о одлагању или прекиду седнице;

5)      предлаже усвајање дневног реда;

6)      предлаже доношење одлука, закључака, заузимање ставова, давање мишље­ња и слично;

7)      утврђује да је одлука, закључак и сл. донета;

8)      даје и одузима реч и стара се о несметаном одвијању тока седнице;

9)      предузима мере у случају нарушавања реда на седници;

10)  предузима мере за извршавање одлука Наставничког већа;

11)  прати извршавање одлука Наставничког већа;

12)  закључује седницу;

13)  обавља и друге послове у вези са руковођењем седницом.

VI. ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

1.      Права детета и ученика

 

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и другим законима.

Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;

6) информације о правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права нису остварена;

11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе писмену пријаву директору установе у случају повреде права иу члана 79 Закона о основама система образовања и васпитања или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.

Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика.

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика, као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве.

 

2.      Обавезе ученика

 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

 

3.         Пријава Министарству ради заштите права детета и ученика

 

Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има право да поднесе пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена законом, у случају:

1) доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетој пријави, приговору или жалби;

2) ако је повређена забрана из чл. 110–113. Закона о основама система образовања и васпитања;

3) повреде права детета и ученика из члана 79. Закона о основама система образовања и васпитања.

Пријаву ученик, његов родитељ односно други законски заступник детета и ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.

Ако оцени да је пријава основана, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене неправилности и одредити јој рок од три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности.

Ако установа не поступи по упозорењу Министарство ће предузети одговарајуће мере, у складу са законом.

 

4.Приговор на оцењивање, оцену и испит

 

Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе:

1) приговор на оцену из предмета и владања у току школске године;

2) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта;

3) приговор на испит.

Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три дана од саопштења оцене.

Приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта подноси се директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 24 сата.

Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту.

Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином, одлучује о приговору у року од три дана, односно у року од 24 сата, претходно прибављајући изјаву наставника.

Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у року од три дана од доношења одлуке достави одлуку.

Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да оцењивање није у складу са прописима, директор поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са наставником у установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета.

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.

Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област оцењивања и комуникацијских вештина.

Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно педагошки надзор над радом наставника од стране просветног саветника.

Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином оцени да је приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима упућује одељењском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника.

Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са прописима или је приговор из других разлога основан, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.

Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора.

Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из друге школе.

Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не може да буде члан комисије.

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.

Оцена комисије је коначна.

 

 

5.Упис ученика у основну школу

 

Уписом у први разред дете стиче својство ученика.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Школа је дужна да организује проверу спремности.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

 

6.Упис ученика у средњу школу

 

У први разред средње школе уписују се лица са стеченим основним образовањем и васпитањем, у складу са посебним законом.

Изузетно, поједина лица или групе лица из осетљивих категорија, лица са сметњама у развоју и инвалидитетом, могу да се упишу у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања и васпитања, у складу са мерилима и по поступку који пропише министар.

Након завршеног средњег образовања и васпитања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

У средњу школу може да се упише и лице са стеченим или завршеним основним образовањем и васпитањем ради стручног оспособљавања, односно обучавања.

 

7.Упис у развојну групу у предшколској установи и у школу  за образовање ученика са сметњама у развоју

 

У развојну групу у предшколској установи, односно у школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете, односно ученик уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника.

 

8.Ученички парламент

 

У последња два разреда основног образовања, односно у седмом и осмом разреду и у средњем образовању у Школи се организује Ученички парламент. Парламент Школе може да се удружи с ученичким парламентима других школа у заједницу ученичких парламената. Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда и одељења средњег образовања у Школи, које ученици бирају на састанку одељењске заједнице. Парламент се бира на почетку сваке школске године. Парламент:

1)даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у Школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање,

2) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и атмосферу у Школи,

3) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Парламента,

4) активно учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе,

5) предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика,

6) бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе,

7) доноси програм рада, на почетку сваке школске године а на основу обавеза која проистичу из Годишњег плана рада Школе, Програм рада Парламента саставни је део Годишњег плана рада Школе. Прву седницу Парламента сазива и њоме руководи директор, наставник или стручни сарадник којег задужи директор. Седнице Парламента сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа, на првој седници. На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника. Седници Парламента присуствују:директор, помоћник директора,стручни сарадници а по потреби и друга лица. На остала питања у вези са радом парламента сходно се примењују у поједностављеном облику одредбе Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа и Пословник о раду Парламента.

 

9.Ученичка задруга

 

У школи је основана и ради Ученичка задруга „Наша нада“.

10.Похваљивање и награђивање ученика

 

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује. У току школовања ученик може да добије:

1) диплому за изузетан општи успех,

2) диплому за изузетан успех у савлађивању наставног плана и програма из појединих наставних области или предмета.

Писмену похвалу ученик добија:

1) за постигнут одличан општи успех, учешће у културној и јавној делатности Школе, на крају другог полугодишта,

2) за освојено прво, друго или треће место на школском такмичењу из наставног предмета.

VII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

 

Правилником о организацији и систематизацији послова у Школи за основно и средње образовање „14. октобар“  у Нишу (даље: Правилник), утврђују се: организациони делови, групе послова, опис послова и потребан број извршилаца за њихово обављање, услови за заснивање радног односа и за рад и друга питања којима се уређује несметано обављање свих послова у оквиру делатности Школе.

 

1.      Групе радних места

 

Послови у Школи систематизовани су по следећим групама:

 1. послови руковођења - директор Школе, помоћник директора
 2. организатор практичне наставе
 3. стручни сарадници, библиотекар и помоћни наставници
 4. послови образовно-васпитног рада – наставно особље (наставници и васпитачи)
 5.  нормативно – правни послови – секретар Школе
 6. административно-финансијски послови
 7. остали и помоћно-технички послови.

 

Директор

 

Директор руководи радом Школе и обавља и друге послове, у складу са Законом и Статутом Школе.

 

Помоћник директора

 

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе, координира рад стручних органа, обавља послове наставника, васпитача или стручног сарадника и друге послове, у складу са Статутом Школе и решењем директора.

Организатор практичне наставе

 

Организатор практичне наставе руководи и одговоран је за организацију практичне наставе.

Стручни сарадници, бибилиотекар и помоћни наставници

 

Стручни сарадници обављају стручне послове у Школи.

Библиотекар обавља стручне послове у библиотеци Школе.

Помоћни наставник ради под непосредним руководством наставника у одговарајућем подручју рада (машинство и обрада метала, текстилство и кожарство).

 

Послове стручних сарадника у Школи обављају:

 1. психолог
 2. социјални радник
 3. логопед.

Наставно особље

 

Наставно особље обавља образовно-васпитни рад у Школи.

Наставно особље чине наставници и васпитачи.

 

Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи.

Васпитачи изводе наставу и друге облике образовно - васпитног рада у продуженом боравку.

 

У Школи постоје следеће врсте радних места наставника:

 

ДЕФЕКТОЛОГ: НАСТАВНИК/ ВАСПИТАЧ:

А) наставник разредне наставе

Б) наставник разредне наставе за слепу и слабовиду децу

В) наставник у кућној настави

Г) наставник предметне наставе у основном образовању/дефектолог:

Д) наставник разредно - предметне наставе у основном образовању/дефектолог

Ђ) наставник индивидуалне наставе:

Е)  наставник изборних предмета

Ж) васпитач у продуженом боравку

З) васпитач у припремној предшколској групи

И) наставник теоријске наставе у средњем образовању

Ј) наставник практичне наставе у средњем образовању

 

 

Секретар Школе

Управне, нормативно-правне и друге правне послове обавља секретар Школе.

 

 

Административно-финансијско особље

 

Административно-финансијске послове у Школи обављају:

1. шеф рачуноводства

2. административно-финансијски радник 

 

 

Остало и помоћно- техничко особље

 

Остале и помоћно-техничке послове у Школи обављају:

 1. медицински техничар – сестра
 2. техничар за одржавање машина, инструмената и инсталација
 3. мајстор одржавања објекта, опреме и грејања школе
 4. сервирка
 5. спремачица/помоћни радник

 

2.      Опис послова

 

 

Помоћник Директора Школе

 

Помоћник директора школе:

1. планира, програмира и усклађује процес образовно-васпитног рада;

2. координира рад стручних органа и учествује у раду педагошког колегијума и других стручних органа;

3. учествује у раду Савета родитеља и сарађује са ученичким парламентом;

4. учествује у подели предмета на наставнике, прикупљању података за израду распореда часова, подели разредних старешинстава и организацији дежурства;

5. учествује у организацији свих врста испита у Школи;

6. организује и прати реализацију практичне, допунске, додатне, факултативне, припремне наставе и ваннаставних активности;

7. припрема извештаје за наставничко веће, прати рад разредних старешина;

8. учествује у раду педагошко-психолошке службе и комисија приликом предузимања и изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера;

9. прегледа евиденције које воде наставници, васпитачи и стручни сарадници и контролише издавање јавних исправа;

10. обавља и послове наставника или стручног сарадника, у складу са решењем директора и друге послове по налогу директора.

Организатор практичне наставе

 

Организатор практичне наставе:

 1. прати одвијање практичне наставе, организовање извођења наставе према плану и програму;
 2. ради на остваривању програма оспособљавања за рад и радне окупације ученика, кроз радионице народне радиности, кројачке радионице, ткачке радионице, машинске радионице, радионице у продућеном боравку, рад у хортикултури и др,
 3. у сарадњи са директором упућује ученике у предузећа и код предузетника ради потпуног или делимочног обављања практичне наставе и прати услове у којима се настава одвија;
 4. организује послове око уређења постојећих и новоформираних кабинета и учионица;
 5. организује набавку потребног алата и прибора за радионице;
 6. успоставља и одржава сарадњу са предузећима и предузетницима у сврху организовања практичне наставе;
 7. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, Општим актима школе и налозима директора.

 

Стручни сарадници, библиотекар и помоћни наставник

            Психолог

 

Психолог Школе:

1. прати развој и напредовање ученика, обавља саветодавни рад, уочава проблеме и предузима мере ради њиховог отклањања или ублажавања;

2. обавља саветодавни рад са родитељима ученика;

3. сарађује са директором, наставницима и другим стручним сарадницима ради унапређивања образово-васпитног рада;

4. учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада у Школи;

5. обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика;

6. врши тестирање и испитивање ученика при упису у први разред ради утврђивања предзнања и прати развој ученика;

7. обавља аналитичко-истраживачке послове;

8. припрема се за рад и о томе води евиденцију;

9. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

10. стручно се усавршава;

11. сарађује са субјектима ван Школе у вези са пословима које обавља;

12. води документацију о свом раду;

13. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, Општим актима Школе и налозима директора.

 

Социјални радник

 

Социјални радник:

1)      учествује у планирању образовног процеса,

2)      остварује поједине образовно васпитне активности,

3)      сарађује са ученицима и њиховим родитељима,

4)      обавља аналитичко истраживачки посао,

5)      учествује у раду стручних органа школе,

6)      стручно се усавршава,

7)      сарађује с надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе,

8)      води евиденцију о свом раду,

9)      обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, Општим актима школе и налозима директора.

 

Логопед

 

Логопед Школе:

1. непосредно ради са децом и ученицима која имају сметње у говору - логопатима;

2. обавља инструктиван рад са родитељима ученика;

3. планира и програмира рад са ученицима и сарадњу с директором, другим стручним сарадницима и наставницима;

4. врши тестирање и испитивање ученика при упису у први разред ради утврђивања стања говора;

5. обавља аналитичко-истраживачке послове;

6. води посебну логопедску документацију - досије;

7. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

8. сарађује са другим институцијама ван школе;

9. стручно се усавршава;

10. обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Библиотекар

 

Библиотекар у Школи обавља следеће послове:

 1. руководи библиотеком и ради на развијању навика ученика према књизи, као и развијању интересовања за коришћење библиотечке грађе и на остваривању задатака културне и јавне делатности школе;
 2. обавља непосредан рад са ученицима у школској библиотеци у вези са издавањем књига и других публикација,;
 3. стручно обрађује књиге и сређује библотечки фонд;
 4. обавља непосредни образовно-васпитни рад са појединим одељењима у библиотеци;
  1. планира и програмира рад са ученицима и сарадњу са директором, другим стручним сарадницима и наставницима;
  2. сарађује са директором, другим стручним сарадницима и наставницима ради унапређења образовно-васпитног рада и предлаже набавку књига, литературе и стручних часописа за ученике и наставнике;
  3. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;
  4. обавља послове евиденционог сређивања и стручну обраду књижног фонда;
  5. обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке;
  6. учествује у организовању школских приредби и других манифестација;
  7. стручно се усавршава;
  8. учествује у организовању школских приредби и других манифестација;
  9. сарађује са родитељима ученика;
  10. у вези послова које обавља сарађује са субјектима ван Школе:
   1. обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима школе и по налогу директора.

 

Помоћни наставник

 

Помоћни наставник:

1)             Обавља послове припреме за  извођење часова практичне  наставе;

2)             Изводи и демонстрира поступке на часовима практичне наставе;

3)             Изводи делове практичне наставе, професионалне праксе, под непосредним руководством наставника;

4)             Учествује у реализацији наставе-вежби и блок наставе;

5)             Ради у наставној  бази послове  за које нису оспособљени ученици;

6)             Сарађује са наставницима практичне и теоријске наставе;

7)             Планира и требује потребне материјале и средства за рад на часу и наставној бази,

8)             Стручно се усавршава и прати иновације у струци.

 

 

Наставно особље

 

Број извршилаца на радним местима наставника, васпитача, стручних сарадника и организатора практичне наставе утврђује се Годишњим планом рада Школе за сваку школску годину и може се мењати сваке школске године, зависно од броја уписаних ученика, односно од броја одељења и васпитних група у Школи, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у Школи.

 

Наставник разредне наставе

 

Наставник разредне наставе:

1. изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу од првог до четвртог разреда у циљу остваривања циљева и задатака у првом циклусу основног образовања и васпитања;

2. учествује у спровођењу испита ученика;

3. обавља послове одељенског старешине;

4. стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне личности ученика;

5. припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6. сарађује са родитељима ученика;

7. води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду ученика;

8. дежура према утврђеном распореду;

9. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

10. стручно се усавршава;

11. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Наставник разредне наставе за рад са слепом и слабовидом децом

 

Наставник разредне наставе за слепу и слабовиду децу;

1. изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу од првог до четвртог разреда у циљу остваривања циљева и задатака у првом циклусу основног образовања и васпитања, као и наставу ван просторија школе;

2. учествује у спровођењу испита ученика;

3. обавља послове одељенског старешине;

4. стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне личности ученика;

5. припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6. сарађује са родитељима ученика;

7. води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду ученика;

8. дежура према утврђеном распореду;

9. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

10. стручно се усавршава;

11. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Наставник у кућној настави

 

Наставник у кућној настави:

1. изводи разредну, предметну и разредно - предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада, ван просторија школе;

2. учествује у спровођењу испита ученика;

3. обавља послове одељенског старешине;

4. стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне личности ученика;

5. припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6. сарађује са родитељима ученика;

7. води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду ученика;

8. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

9. стручно се усавршава;

10. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Наставник предметне наставе у основном образовању

 

Наставник предметне наставе у основном образовању:

1. изводи предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу у циљу остваривања циљева и задатака основног образовања и васпитања;

2. изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

3. обавља послове одељенског старешине;

4. учествује у спровођењу испита ученика;

5. стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне личности ученика;

6. припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

7. сарађује са родитељима ученика;

8. води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

9. дежура према утврђеном распореду;

10. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

11. стручно се усавршава;

12. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Наставник разредно - предметне наставе у основном образовању

 

Наставник разредно – предметне наставе:

1. изводи разредно - предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу од петог до осмог разреда основног образовања у циљу остваривања циљева и задатака основног образовања и васпитања;

2. изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

3. обавља послове одељенског старешине;

4. учествује у спровођењу испита ученика;

5. стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне личности ученика;

6. припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

7. сарађује са родитељима ученика;

8. води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

9. дежура према утврђеном распореду;

10. учествује у раду стручних и других органа и тела у Школи;

11. стручно се усавршава;

12. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Наставник индивидуалне наставе

Наставник корективно-превентивних вежби

Наставних корективно- превентивних вежби:

1)      остварује циљеве и задатке образовања и васпитања;

2)      ради са ученицима који имају лоше држање и деформитет тела;

3)      сарађује са лекарима;

4)      сарађује са другим наставницима и стручним сарадницима школе,

5)      дежура у школи по распореду који утврди Директор,

6)      сарађује са другим институцијама ван школе,

7)      обавља и друге послове по налогу директора, као и послове регулисане Годишњим планом рада школе, Статутом и другим општим актима.

 

            Наставник  логопедских вежби     

Наставник логопедских вежби:

1) остварује циљеве и задатке образовања и васпитања;

2) непосредно ради са децом и ученицима који имају поремећаје у говору, читању и писању;

3) планира и програмира рад са ученицима и сарадњу са директором, другим стручним сарадницима и наставницима Школе;

4) сарађује са родитељима ученика и обавља инструктивни рад са њима;

5) врши тестирање и испитивање ученика при упису у први разред ради утврђивања стања говора;

6) обавља аналитичко - истраживачке послове;

7) води педагошку документацију, као и посебну логопедску документацију;

8) учествује у раду стручних и других органа у Школи;

            9) сарађује са другим наставницима и стручним сарадницима школе,

            10) дежура у школи по распореду који утврди Директор,

            11) сарађује са другим институцијама ван школе,

            12) обавља и друге послове по налогу Директора, као и послове регулисане Годишњим планом рада школе, Статутом и другим општим актима.

 

Наставник психомоторних вежби

Наставник психомоторних вежби:

1) остварује циљеве и задатке образовања и васпитања;

2) ради са ученицима на отклањању поремећаја у области сензомоторног  и психичког понашања ученика;

3) сарађује са родитељима ученика;

4) учествује у раду стручних и других органа у Школи;

            5) сарађује са другим наставницима и стручним сарадницима школе;

            6) дежура у школи по распореду који утврди Директор;

            7) сарађује са другим институцијама ван школе;

            8) обавља и друге послове по налогу Директора, као и послове регулисане Годишњим планом рада школе, Статутом и другим општим актима.

 

Васпитач у продуженом боравку

 

Васпитач у продуженом боравку:

1)  васпитава и чува ученике,

2)  предузима превентивне мере ради очувања здравља ученика,

3)      помаже ученицима у учењу и раду,

4)      подстиче ученике на самосталан рад и стицање радних навика,

5)      подстиче такмичатски дух код ученика,

6)      припрема и планира свој рад,

7)      сарађује са родитељима ученика,

8)      води евиденцију о свом раду,

9)      учествује у раду стручних органа школе,

10)  стручно се усавршава

11)  припрема извештаје о свом раду,

12)  сарађује са другим наставницима и стручним сарадницима школе и са њима успоставља односе засноване на међусобном уважаваљу, разумевању, поштовању, толеранцији и избегавању сукоба,

13)  дежура у школи по распореду који утврди директор,

14)  сарађује са другим институцијама ван школе,

15)  обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, Општим актима школе и налозима директора.

 

 Васпитач у припремној предшколској групи

                                                       

Васпитач у припремној предшколској групи:

1)      остварује циљеве и задатке припремног предшколског програма;

2)      организује и непосредно изводи васпитно - образовни и стручно - педагошки рад у предшколској - развојној групи деце у години пред полазак у школу, у оквиру плана и припремног предшколског програма;

3)      припрема се за извођење васпитно - образовног рада и о томе води евиденцију;

4)      стара се о васпитању деце, односно о изградњи њихове хумане и културне личности;

5)      ради на развијању позитивних и отклањању негативних навика код деце;

6)      ради на стицању радних и хигијенских навика и очувању здравља код деце;

7)      организује слободно време деце за време док бораве у школи и осмишљава њихову забаву;

8)      организује рекреацију деце и боравак на свежем ваздуху, одмору и надгледа њихову исхрану;

9)      сарађује са родитељима деце, обавештава их о свим њиховим активностима и решава проблеме који настају у процесу васпитно - образовног рада;

10)  води педагошку документацију и прописану евиденцију о васпитно - образовном раду деце;

11)  учествује у раду стручних и других органа и тела у школи;

12)  ради на свом стручном и педагошком усавршавању;

13)  припрема извештаје о свом раду;

14)  сарађује са другим наставницима и стручним сарадницима школе и са њима успоставља односе засноване на међусобном уважаваљу, разумевању, поштовању, толеранцији и избегавању сукоба;

15)  дежура у школи по распореду који утврди директор;

16)  сарађује са другим институцијама ван школе;

17)  обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, Општим актима школе и налозима Директора.

 

Наставник теоријске наставе у средњем образовању

 

Наставник теоријске наставе:

1) изводи теоријску наставу и друге облике образовно-васпитног рада ради остваривања циљева средњег образовања и васпитања и стандарда постигнућа;

2) учествује у спровођењу испита за ученике;

3) обавља послове одељенског старешине;

4) израђује планове рада;

5) припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6) сарађује с родитељима ученика;

7) води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

8) дежура према утврђеном распореду;

9) учествује у раду органа Послодавца;

10) стручно се усавршава;

11) обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, уговором о раду, општим актима Школе и по налогу директора.

 

  Наставник практичне наставе у средњем образовању

 

Наставник практичне наставе:

1) изводи практичну наставу и друге облике образовно-васпитног рада, ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа;

2) израђује планове рада;

3) припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

4) сарађује с родитељима ученика;

5) води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

6) дежура према утврђеном распореду;

7) учествује у раду органа Послодавца;

8) стручно се усавршава;

9) обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, уговором о раду, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Секретар

 

Секретар обавља нормативно-правне и друге правне послове у Школи, и то:

1. израда нацрта статута, колективних уговора и других општих аката;

2. праћење и спровођење поступака доношења општих аката и правно-стручна помоћ и обрада тих аката, од нацрта до објављивања коначних текстова;

3. даје правна мишљења запосленима у Школи у вези с обављањем њихових послова;

5. праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих;

6. праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката и припремање предлога за измене и допуне тих аката;

7. припремање тужби, предлога одговара на тужбе, улагање жалби и заступање школе пред судовима и другим органима и организацијама;

8. присуствовање седницама органа управљања и других органа и стручних тела ради давања објашњења и мишљења;

9. обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурања и других правних послова;

10. правно-технички послови око избора за органе школе и стручне послове за ове органе;

11. стручне и послове код спровођења конкурса за избор директора, као и код спровођења конкурса (огласа) за пријем осталих радника школе;

12. стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа, распоређивањем и другим променама статуса радника;

13. вођење и чување евиденције о запосленим лицима;

14. стара се о евиденцији и чувању аката Школе;

15. стара се о одлагању документације у архиву Школе, издавању документације из архиве и њеном ажурирању;

16. обављање послова око пријављивања и одјављивања запослених у надлежној заједници за запошљавање, пензијско-инвалидском фонду и фонду здравствене заштите;

17. учешће у пословима у вези са јавним набавкама утврђеним у интерном акту Школе

18. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, Општим актима школе и налозима директора.

 

Административно-финансијско особље

 Шеф рачуноводства

 

Шеф рачуноводства обавља следеће послове и радне задатке:

1. израђује периодичне и годишње обрачуне;

2. припрема финансијски план Школе;

3. припрема финансијске извештаје за Школски одбор;

4. стара се о благовременом и тачном евидентирању сваке промене у књиговодственим и другим евиденцијама и о правилном утврђивању финансијског резултата Школе;

5. сарађује са органима Школе и запосленима у вези са обављањем својих послова;

6. стара се о евидентирању потраживања Школе према другим лицима и предузима мере за њихову наплату;

7. стара се о евидентирању дуговања Школе према другим лицима и предузима мере за њихово измирење;

8. води потребну документацију материјалног и финансијског пословања у складу са законским прописима;

9. организује и координира рад службе рачуноводства;

10. учествује у пословима везаним за јавне набавке у складу са интерним актом наручиоца - Школе;

11. организује и координира рад на попису средства и инвентара Школе;

12. прати законске и друге прописе и друге правне акте који се односе на послове које обавља;

13. стручно се усавршава;

14. обавља послове у вези са надлежном институцијом платног промета;

15. обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, Општим актима школе и налозима директора.

 

 Административно – финансијски радник радник 

 

Административно- финансијски радник обавља следеће послове:

 1.   и заводи пошту у деловодник и уручује адресатима;
 2.  врши отпремање свих писмених пошиљки и обавља све административно-техничке послове у вези са слањем и пријемом поште;
 3.  обавља дактилографске послове;
 4.  саставља статистичке извештаје;
 5.  води евиденцију о осигураним ученицима и запосленим;
 6.  попуњава повредне листе за ученике и запослене;
 7.  одлаже документацију у архиву и о архивском материјалу води евиденцију;
 8.  обрачунава плате, накнаде плата и друга примања запослених и о томе води евиденцију;
 9.  обрачунава накнаде трошкова запослених;
 10. обавља послове у вези са превозом запослених;
 11. сарађује са органима Школе и запосленим лицима у вези с обављањем својих послова;
 12. учествује у припремању финансијског плана, периодичних обрачуна и завршног рачуна Школе;
 13. обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Остало особље и помоћно – техничко особље

Медицински техничар – сестра

 

Медицински техничар - сестра:

1)      води здравствене картоне за све ученике Школе на посебно урађеним обрасцима, евиденцију и постојање здравствених картона ученика у Малој домској заједници „Душко Радовић“ у Нишу;

2)      врши повремене тријажне прегледе ученика у продуженом боравку, а по потреби и осталих ученика;

3)      врши надзор над учеником у случају да се у току дана примети телесна промена. пулс, крвни притисак, температура и предузима одговарајуће мере;

4)      контролише хигијену ученика, трпезаријских просторија и кухиње, санитарних просторија и предузима одговарајуће мере ради отклањања недостатака;

5)      захтева и подстиче позитивне радне навике у погледу одржавања хигијене, међусобну толеранцију и колективну свест;

6)      у сарадњи са установом „Пчелица“ обезбеђује поштовање свих нутриционистичких принципа ког уговарања јеловника;

7)      води рачуна о исхрани ученика, посебно оних најмлађих: селективно конзумирање хране, због тога што неки ученици не подносе храну различитих текстура, због сензорне преосетљивости,

8)      врши стерилисање и дезинфекцију предмета са којима ученици и васпитачи и наставници долазе у додир;

9)      саветује родитеље и обавештава их онавикама детета;

10)  помаже у довођењу ученика који се отежано крећу до учионице и код преласка из учионице у учионицу, подизања, посебно код пресвлачења када се за то укаже потреба,

11)  у току наставе одводе ученике до тоалета;

12)  даје прву помоћ ученицима када је то потребно;

13)  присуствује свим манифестацијама, наставним и ваннаставним школским активностима, путовањима, екскурзијама и слично;

14)  са дефектологом обилази ученике на кућнoj настави, посебно ученика који су везани за постељу, којом приликом че се посебно старати о  стварању санитарних предуслова за рад дефектолога и санитарно – здравствених и безбедоносних услова за било какав рад дефектолога, све у сарадњи са Домом здравља или Клиничким центром у којем се ученик лечи и Интерресорном комисијом у циљу добијања подршке, неопходне за овакав рад.

 

 

Техничар за одржавање машина, инструмената и инсталација

 

Техничар за одржавање машина, инструмената и инсталација:

1)      одржава школску мрежу рачунара у сарадњи са наставницима информатике;

2)      врши инсталирање програма у рачунаре;

3)      одражава дигитални кабинет у школи;

4)      поправља мање кварове на компјутерској опреми;

5)      стара се о сервисирању рачунара и рачунарске опреме;

6)      води евиденцију о рачунарској опреми којом школа располаже;

7)      одржава опрему за видео – надзор и разглас;

8)      стара се о исправности инсталација;

9)      стара се о исправности машина и уређаја;

10)  сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду;

11)  води евиденцију о сервисирању машина, инструмената и инсталација:

12)  обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора.

 

Мајстор одржавања објекта, опреме и грејања школе

 

Мајстор одржавања објекта, опреме и грејања школе:

1. одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању;

2. отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима;

3. пријављује веће и сложеније кварове и оштећења;

4. свакодневно обилази просторије Школе и школско двориште ради увида у њихово стање;

5. обавља једноставније молерско-фарбарске, машинбраварске, столарске, водоинсталатерске и друге послове;

6. набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чистоће;

7. прати и координира рад спремачица;

8. сваког јутра директору школе подноси извештај о исправности и чистоћи школских просторија и школског дворишта;

9. обавештава директора о евентуално насталим штетама на инсталацијама, опреми и инвентару;

10. чисти и стара се о проходности тротоара испред Школе, дворишта и степеништа за време снежних падавина;

11. брине се о исправности противпожарних апарата и уређаја;

12. рукује алатом потребним за одржавање енергетских постројења;

13.одржава котларницу школе;

 1. брине о адекватној загрејаности школских просторија;
 2. прати потрошњу и води евиденцију о потрошњи енергената;
 3. у сарадњи са директором врши поруџбине енергената;
 4. обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора, за свој рад непосредно је одговоран директору Школе.

 

Сервирка

 

Сервирка у Школи обавља следеће послове:

1. свакодневно преузима и сервира храну ученицима;

2. прима и издаје допремљене производе;

3. рукује инвентаром школске кухиње, одржава га у чистом стању и одговара за њега;

4. одржава чистоћу у кухињи, трпезарији и другим помоћним просторијама;

5. ангажује се у обављању послова везаних за свечаности, сусрете и сличне активности;

6. води евиденцију о пословима које обавља и о томе подноси извештај директору;

7. обавља и друге послове по налогу директора Школе.

 

Спремачица/помоћни радник

 

Спремачица/помоћни радник у Школи обављају следеће послове:

1. одржавају хигијену у школским просторијама и школском дворишту;

2. заједнички чисте двориште, травњаке испред школе и негују засад у травњаку, негују цвеће у школској згради;

3. одржавање и чишћење санитарних чворова;

4. чисте и старају се о проходности тротоара испред школе, дворишта и степеништа за време снежних падавина;

5. одржавају цвеће у школи и школском дворишту;

6. одржавају и чисте инвентар и другу опрему којом рукују или се налазе у просторијама које одржавају;

7. пријављују оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми домару и директору;

8. обављају курирске послове;

9. дежурају на својим теренима, чувају опрему, уџбенике и одећу ученика док су у школи;

10. обављају и друге послове по налогу директора и секретара.

 

 

 

VIII МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ

 

 

Школски објекат

Школски објекат јесаграђен крајем 1971. године, а усељен почетком 1972. Подигнут је на парцели КО Бубањ бр. 3699 чи­ја је површина 5480 m2. Површина основе објекта је 1852 m2, поршина целокупног објекта 2495 m2а површина дворишта 3628m2. Власник 805 m2 је Република Србија а 4675 m2 град Ниш.

Укупна корисна површина зграде је 2495 m2 и распоређена је на: 7 класичних учио­ница, 1 Монтесори учионица; 4 кабинета: 1 дигитални кабинет, 1 кабинет за корективну гимнастику, 1 кабинет за ликовну културу и 1 кабинет за музичку културу; затим 5 ра­дионица: 1 за техничко образовање, 2 машинске радионице, 1 текстилна, 1 за ручно ткање и 1 фризерска радионица; 1 фискултурну салу, 2 свлачионице; библиотеку са читаоницом; 3 кабинета за стручне сараднике и медицинско особље: 1 логопедски кабинет, 1 кабинет психолога, 1 кабинет социјалног радника и 1 кабинет за медицинске сестре; 1 сензорна соба; 1 просторија за продужени боравака ученика; 1 просторија за децу предшколског узраста; 4 канцеларије: 1 канцеларија директора, 1 канцеларија секретара Школе, 1 канцеларија шефа рачуноводства и административно-финансијског радника и 1 наставничка канцеларија (тзв. зборница); 1 просторија за родитеље; 1 просторија за спремаче; 1 кухиња, 1 трпезарија; 1 котларница; 1 магацинска просторија; 4 блока тоалета, 3 за ученике, од којих је један прилагођен за ученике са телесним инвалидитетом и 1 за наставно особље Школе.

Школа је регистрована је код Окружног привредног суда у Нишу под бројем Fi-606/76, од 04.06.1976. године. Зграда не задовољава у потпуности потребе образовног-васпитног ра­да зато што је саграђена искључиво за потребе основног образовања, тако да од школске 1976/77. године, када су прикључена одељења средње школе, постоји веома озбиљан проблем са простором. Школаради у две смене, при чему сваке године, због недостатка простора, један разред првог циклуса ради у међусмени.

Назив и намена просторија у Школи

 

Редни

број

Назив и намена просторије

Број

m² по

јединици

 1.  

Учионица

7

39

 1.  

Монтесори учионица

1

39

 1.  

Учионица са интерактивном таблом

1

31

 1.  

Кабинет информатике – дигитална учионица

1

31

 1.  

Библиотека са разгласом

1

13,5

 1.  

Кабинет за музичко

1

31

 1.  

Кабинет за ликовно

1

31

 1.  

Корективни кабинет

1

23

 1.  

Логопедски кабинет

1

11

 1.  

Фризерски кабинет

1

8

 1.  

Фискултурна сала

1

294

 1.  

Свлачионице са купатилом

2

27

 1.  

Сензорна соба

1

20

 1.  

Наставничка канцеларија за физичко

1

11

 1.  

Наставничка канцеларија

1

41

 1.  

Радионица

4

43

 1.  

Главни хол

4

80

 1.  

Трпезарија са кухињом

1

86

 1.  

Магацин

1

7

 

Назив и намена осталих просторија у Школи

 

Редни

број

Назив и намена просторије

Број

m²по

jединици

 1.  

Канцеларија директора

1

15

 1.  

Канцеларија секретара

1

15

 1. 20.

Канцеларија  психолог

2

13,5

 1. 21.

Рачуноводство

1

19

 1. 22.

Мокри чвор – ђачки

4

15,5

 1. 23.

Мокри чвор – наставнички

1

10

 1. 24.

Кабинет за наставнике физичког

1

11

 1. 25.

Просторија за помоћне раднике

1

5

 1. 27.

Ходници – приземље

3

328,8

 1. 28.

Ходници на спрату

1

135

 1. 29.

Радионица за мајсторе

2

32

 

Опремљеност Школе

Школски намештај је веома стар и дотрајао у готово свим учионицама. Школа је из донације добила одређену количину половних канцеларијских столова, столица и ормара који су у веома добром стању и који ће допринети побољшању услова рада ненаставног особља. Што се тиче учионица, потписан је уговор о донацији са Фондацијом Буди срећан вредан око 900 000 динара, за набавку школског намештаја за три учионице за ученике првог циклуса. Такође су обезбеђене две мобилне интерактивне табле за учионице на спрату у којима се одвија настава за ученике првог циклуса.

Дидактички материјал

 

Редни број

Назив

Укупно

 1.  

ЦД (за наставу од I до IV разреда)

5

 1.  

Музичка збирка (за наставу од I до IV разреда)

1

 1.  

Аудио касете (за наставу од I до IV разреда)

6

 1.  

Постера и слика (за наставу од I до IV разреда)

12

 1.  

ЦД (за наставу од V до VIII разреда)

10

 1.  

Звучна читанка (за наставу од V до VIII разреда)

4

 1.  

Звучна антологија народне књижевности

1

 1.  

Слике писаца

2

 1.  

Видео касете (за наставу од V до VIII разреда)

2

 1.  

ЦД –ММ презентације наставника (од V до VIII р)

9

 

 1.  

Магнетна табла

2

 1.  

Слике, постери, апликације

15

 1.  

Геометријска тела

5 комплета

 1.  

Комплет удараљки

1

 1.  

Препарати за наставу ликовне културе

2х 10

 1.  

Постери

20

 1.  

Хармоника

1

 1.  

Музичка табла

1

 1.  

Пијанино

1

 1.  

Периодни систем

1

 1.  

Пећница за печење глине

1

 1.  

ЦД –ММ презентације за музичку културу

4

 1.  

Логопедски апарат Ксафа

1

 1.  

Лењир 100 цм

3

 1.  

Троугао

4

 1.  

Шестар, дрвени

2

 1.  

Угломер

2

 1.  

Комплет геометријских тела

2

 1.  

Магнетофон

1

 1.  

Геометријски сет

2

 1.  

Компресор

1

 1.  

Апарати за заваривање

2

 1.  

Сетови за мерење

3

 1.  

Дигитални разбој

1

 1.  

Угаоне брусилице

4

 1.  

Волтметар

2

 1.  

Вага

1

 1.  

Бицикле

2

 1.  

Кошаркашке лопте

6

 1.  

Фудбал

3

 1.  

Рукометна лопта

3

 1.  

Одбојкашка лопта

3

 1.  

Гумене вијаче 4 м

3

 1.  

Кош метални

6

 1.  

Шведски сандук

1

 1.  

Штоперица

1

 1.  

Струњаче

6

 1.  

Сетови за вежбање

3

 1.  

Кинопројектор

1

 1.  

Конструкцијски комплети

7

 1.  

Карте(географске и историјске)

5

 1.  

Грамофон

1

 1.  

Глобус

2

 1.  

Постери и слике за наставу историје

2

 

Рачунарска и друга ИТ и пратећа опрема

 

Редни број

Назив

Комада

 1.  

Скенер

3

 1.  

Десктоп рачунар

12

 1.  

Дигитални кабинет

13 радних места

 1.  

Штампач црно бели

5

 1.  

Фотокопирни апарат

2

 1.  

Интерактивна табла

3

 1.  

Учионица Монтесори

1

 1.  

ДВД плејер

3

 1.  

ТВ пријемник

3

 1.  

Лаптоп рачунар

2

 1.  

Пројектор

3

 1.  

Пројекторско платно

1

 1.  

Кинект апарат

1

 1.  

Радио – касетофон

1

 1.  

Мини линија

4

 1.  

Видео надзор

4 камере

 1.  

Озвучење (миксета, звучници, микрофона 2)

1

 

Остала опрема

Редни број

Назив

Комада

 1.  

Учионица Монтесори

1

2.

ДВД плејер

3

3.

ТВ пријемник

3

4.

Радио – касетофон

1

5.

Мини линија

4

6.

Видео надзор

4 камере

7.

Озвучење (миксета, звучници, микрофона 2)

1

8.

Сензорна соба (водени стубови, ротирајућа кугла, релаксирајуће фотеље, диск у боји, оптички снопови, музички стуб)

1

 

Школа располаже: алатима и инструментима, географским и историјским картама, реквизитима за физичко васпитање и осталим средствима и материјалом за извођење наставе, као и намештајем за учионице и остале просторије особља школе.

Школске радионице поседују сву неопходну опрему за реализацију програмских циљева и задатака практичне наставе.

 

IX ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017.ГОД.-РЕБАЛАНС

           

Раздео 3.4 Управа за образовање

           

Функција 912-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

           

Број позиције:

139

           

Економска класификација : 463 Трансфер осталим нивоима власти

           

 

 

33

         

eкономска класиф.

 

ШОСО "14.октобар"

         

 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

14,547,000

         

                                                                           

Накнаде у натури

2,050,000

         

4131

Превоз на посао и са посла(маркице)

2,050,000

         

414

Социјална давања запосленим

136,000

         

4143

Отпремнине и помоћи

46,000

         

4144

Помоћ у мед.лечењу запосл.или чл.уже породице и друге помоћи

90,000

         

415

Накнаде трошкова за запослене

280,000

         

4151

Накнаде трошкова за запослене

280,000

         

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

520,000

         

4161

Награде запосленима и остали посебни расходи

520,000

         

421

Стални трошкови

10,191,000

         

4211

Трошкови платног промета и банкарских услуга

294,000

         

4212

Енергетске услуге

8,992,000

         

 

електрична енергија

1,800,000

         

 

природни гас

 

         

 

угаљ

 

         

 

дрва

 

         

 

лож уље

6,292,000

         

 

даљинско грејање

 

         

 

услуге грејања

 

         

 

услуге греја-пелет

900,000

         

4213

Комуналне услуге

713,000

         

 

водовод и канализација

300,000

         

 

дератизација

 

         

 

одвоз отпада

220,000

         

 

допринос за екологију

193,000

         

4214

Услуге комуникација

132,000

         

4215

Трошкови осигурање

60,000

         

422

Трошкови путовања

250,000

         

4221

тр.сл.пут у земљи

250,000

         

4222

трош.сл.путов.у иностр.

 

         

4223

тр.у оквиру ред.рада

 

         

4224

тр.пут.ученика

 

         

423

Услуге по уговору

250,000

         

4231

Aдминистративне услуге

 

         

4232

Компјутерске услуге           

50,000

         

4233

Услуге обр и усавр запослених

170,000

         

4234

Услуге информисања

30,000

         

4235

Стручне услуге

 

         

4239

Остале опште услуге-превоз пратиоца

 

         

424

Специјализоване услуге

100,000

         

4243

 - медиц.усл. (санитарни преглед)

25,000

         

4246

 - усл.очув.жив.сред,геодетске усл.

 

         

4249

 - остале специјализоване усл.

75,000

         

426

Материјал

450,000

         

4261

Административни материјал

100,000

         

4263

Материјал за образ. кадра

80,000

         

4266

Материјал за образ.,култ. и спорт

110,000

         

4268

Материјал за одрж.хигијене. и угост.

120,000

         

4269

Материјал за посебне намене

40,000

         

482

Порези,обавезне таксе и казне

52,000

         

4821

остали порези

52,000

         

4822

обавезне таксе

 

         

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

268,000

         

4831

Новч.казне и пенали по реш.судова

268,000

         

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

700,000

         

4251

зграде и објекти

650,000

         

4252

опрема

50,000

         

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

70,000

         

5122

Административна опрема

 

         

5126

Опрема за образовање

 

         

5129

Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

 

         

5128

Опрема за јавну безбедност

70,000

         

УКУПНО :

15,317,000

         

 

 

 

 

X ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

У календарској 2017. години школа није спроводила поступке јавних набавки. У име и за рачун Школе спроведена је централизована јавна набавка лож уља за потребе Школе.

XI ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ И ДОНАЦИЈАМА

 

Донатор

Врста донације

Садржај

Износ/Количина

Начин коришћења/сврха

1

Olimpias Knitting Serbia

Средство

Вуница

1 бала

Израда производа у ткачкој радионици

2

Одред жандармерије Ниш

Опрема

Рачунар, тастатура, миш, веб-камера

1 комплет у вредности од 38.988,00 РСД

Замена старог рачунара секретара Школе

3

Credit Agricole Bank

Новац

 

13.520,00 РСД

Котизација за семинар „Успешно коришћење фондова међународних донатора&јавне набавке ЕУ-праг процедуре“

4

Машински факултет Ниш

Опрема

Рачунар (ЦПУ, тастатура и миш)

1 комплет

Још увек без намене (неопходна је доградња)

5

Филозофски факултет Ниш и Удружење студената Оптима

Средство

Књиге, уџбеници и друге публикације

1.500 РСД

библиотечких јединица

Опремање школске библиотеке

6

Leoni Wiring Systems

Новац

 

45.000,00 РСД

Реновирање просторије за библиотеку

7

Aster Company

Новац

 

123.188,00 РСД

Сређивање металских радионица

Реновирање просторије за медицинско особље

Сређивање школске трпезарије

8

Градска општина Медијана

Средство

Колица за ученике са телесним инвалидитетом

27.000,00 РСД

Олакшано кретање ученика са телесним инвалидитетом по школи

9

Јованка Моровић, грађанка

Средства

Одећа

Десет кутија

Подршка сиромашним ученицима

10

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Средство

Преносна интерактивна

табла FBIWB

78.900,00

Наставно средство за ученике првог циклуса

11

Средство

Рачунарски миш Track Ball

14.200,00

Наставно средство за ученике са телесним инвалидитетом и церебралном парализом

12

ЕУРОБАНК и Фондација Ана и Владе Дивац

Новац

 

522.760,00 РСД

Ремонт котларнице

Опрема

Рачунари са пратећом опремом – монитори, тастатуре, мишеви, каблови

24 комплета

За потребе неколико кабинета и наставе

13

Удружење Дај ми руку

Опрема

Књиге за библиотеку

1 комплет од 8 књига

опремање школске библиотеке

14

NLB Banka

Опрема

Канцеларијски намештај – столови, столице, ормарићи, плакари

Већи број комада

За потребе неколико канцеларија, учионица и радионица

15

SOS Bosnia-UK

Опрема

Опрема за кабинет за коректиовну гимнастику

1 сет вредности

245.186,00 РСД

За корективну гимнастику

16

Заплањка комерц д.о.о. Ниш

Средства

Боје за зидове и четке за фарбање

1 комплет у вредности од 11.432,88 РСД

Сређивање кабинета за корективну гимнастику

17

Еуролекс градња

Новац

 

15.000,00 РСД

Сређивање кабинета за корективну гимнастику

18

Центар за квалитетно образовање, Београд

Средство

Брајева машина

44.125,00 РСД

Рад са ученицима који су слепи или слабовиди

19

Донација групе запослених у Компанији Астра Зеника Србија

Новац

 

50.000,00

Набавка наставних и дидактичких средстава, као и средстава за њихову израду, за потребе наставе

УКУПНО[1]

1.215.799,88

 

[1] Укупна сума не укључује донације у виду опреме и средстава чија тржишна вредност још увек није процењена.

XII ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја, којима Школа располаже може се извршити:

 • поштом на адресу: Гоце Делчева 2, Ниш;
 • писмено, предајом секретару школе, радним даном у времену од 11 до 13 часова
 • усмено на записник, секретару школе, радним даном у времену од 11 до 13 часова

Све информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом школе, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, број: 36/2010), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључивање или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја.  

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Школи се под носи у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијам од јавног значаја писмено. Захтев мора садржати. Назив и адресу школе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажењ тражене информације.

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице у школи дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву може поступати, школа доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Школа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу захтева тражиоцу који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Постоји образац за подношење захтева али ће школа размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужна је да о томе одмах обавењсти тражиоца и ореди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавеститит о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докуметна, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије докузмента, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могучношћу да употребом своје опреме издради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама школе. Ако удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку. Ако школа одбије да у целини или делимично обавети тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против тог решења. У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

XIII ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Документација се заводи и чува у секретаријату, рачуноводству, канцеларијама стручних сарадника и у архиви школе.

Носачи информација су: општи акти, записници са седница Школског одбора, Савета родитеља, стручних већа, Ученичког парламента, одлуке директора и наведених органа, планови и програми рада и извештаји.

Електронска база података у канцеларијама директора и секретара.

XIV ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ШКОЛЕ

 

             Назив: Школа за основно и средње образовање „14. октобар“

             Адреса: ул. Гоце Делчева 2, 18000 Ниш

             Пријем поште врши се у канцеларији секретара школе

             Распоред наставе истакнут је на:

-огласној табли у наставничкој канцеларији,

             Школа поседује и следеће распореде и планове:

-Распоред дежурства наставника

-Распоред звона

             Школа за основно и средње образовање „14. октобар“ у Нишу

З А Х Т Е В

за приступ информацији од јавног значаја

            На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:

 обавештење да ли поседује тражену информацију;

 увид у документ који садржи тражену информацију;

 копију документа који садржи тражену информацију;

 достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

            поштом

            електронском поштом

            факсом

            на други начин:***_________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

                                                                                                                                                                                                                                      ____________________________________

                                                                                                                     Тражилац информације/Име и презиме

У ________________,                                                                      ____________________________________

    адреса

дана______201__ године                                               ____________________________________

                                                                                                       други подаци за контакт

                                                                                                                        ___________________________________

                                                                                                                                                          Потпис[1] Укупна сума не укључује донације у виду опреме и средстава чија тржишна вредност још увек није процењена.

Link1 | Link2 | Link3

Школа за основно и средње образовање "Царица Јелена" - Ниш © 2019.